Salg og leveringsbetingelser:

Januar 2017.

1. ANVENDELSE

1.1. Når Pigxel-Care ApS eller Køber i tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, aftaler eller andre dokumenter vedrørende internationale løsørekøb henviser til, at Handelskammerets Modelforslag til Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse, anses der at være henvist til nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser, som da finder anvendelse på købet, medmindre vilkår er fraveget helt eller delvis i parternes individuelle aftale.

1.2. Har parterne indgået aftale om løbende leverancer eller rammeaftaler, for hvilke disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, er Pigxel-Care berettiget til at varsle ændringer i salgs- og leveringsbetingelserne med 3 måneders skriftligt varsel, hvorefter de nye salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på leverancer, der opfyldes efter 3-måneders periodens udløb.

2. INDGÅELSE AF AFTALE

2.1. Aftale er indgået, når Pigxel-Care ApS har afgivet tilbud på levering af eller Køber har afgivet ordre på køb af varer (tilbud), og modtageren af tilbuddet har sendt antagende svar, som kommer frem til tilbudsgiver inden forretningstids ophør 14/2 kalenderdage/uger fra tilbuddets eller, hvis ingen dato er angivet, fra den dato, der fremgår af poststemplet, telefaxmeddelelsen eller anden elektronisk bekræftelse. Er ingen tid fastsat, skal accept være kommet frem inden 14 dage for tilbud ved postforsendelse og inden 7 dage for tilbud afgivet mundtligt, herunder telefonisk, ved telefax eller anden elektronisk overførsel.

2.2. Et afgivet tilbud kan ikke tilbagekaldes, så længe den i henhold til pkt. 2.1 fastsatte frist for dets antagelse ikke er udløbet, medmindre Pigxel-Care ApS ved afgivelse af sit tilbud skriftligt har forbeholdt sig ret til mellemsalg.

2.3. Når endelig købsaftale er indgået, skal følgende bestemmelser regulere købet:

i. De mellem Pigxel-Care ApS og Køber indgåede individuelle aftaler.

ii. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

3. MELLEMSALG, AFBESTILLINGSRET

3.1. Hvis Pigxel-Care ApS udtrykkeligt har forbeholdt sig ret til mellemsalg, betyder det, at Pigxel-Care ApS, indtil Købers accept er kommet frem til Pigxel-Care ApS, er berettiget til at disponere over varer, Pigxel-Care ApS ellers har tilbudt Køber, ved salg af disse varer til tredjemand, og i det omfang, dette er sket, er Pigxel-Care ApS ikke forpligtet til at vedstå sit tilbud til Køber. Pigxel-Care ApS skal uden ugrundet ophold og sædvanligvis samme dag, Købers accept er kommet frem til ham, skriftligt meddele Køber, at tilbuddet er bortfaldet. Køber er da berettiget til ved meddelelse derom til Pigxel-Care ApS inden en uge at aftage de varer, Pigxel-Care ApS ikke har disponeret over. Undlader Køber at give sådan meddelelse, er både Køber og Pigxel-Care ApS fritstillet i forhold til hinanden.

3.2. Køber har ikke en almindelig adgang til at afbestille varer, for hvilke der er afgivet bindende ordre. Ved køb af varer, som skal tilvirkes eller anskaffes specielt til Køberen, skal Køber dog ved skriftlig meddelelse derom kunne pålægge Pigxel-Care ApS at afbryde tilvirkningen eller andre forberedelser til leveringen, medmindre afbrydelsen af tilvirkningen eller forberedelserne vil medføre væsentlig ulempe for Pigxel-Care ApS eller risiko for, at Pigxel-Care ApS tab som følge af afbestilling ikke bliver erstattet. Pigxel-Care ApS har herefter krav på erstatning for sine allerede afholdte omkostninger og påtagne forpligtelser til opfyldelse af aftalen med Køber, med fradrag af opnåede besparelser samt erstatning for den mistede fortjeneste som følge af afbestillingen, opgjort som om aftalen var behørigt opfyldt fra Pigxel-Care ApS side.

4. SALGSGENSTAND

4.1. De af aftalen omfattede varer er nærmere beskrevet i de af parterne udarbejdede tilbud, ordrer; ordrebekræftelser og andre dokumenter.

4.2. Ved alle leverancer af bulkvarer er Pigxel-Care ApS berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10%, som skal anses som rigtig opfyldelse af den indgåede aftale. Leveres mere eller mindre end aftalt, skal Køber betale for det faktisk leverede kvantum efter den aftalte enhedspris.

4.3. Pigxel-Care ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de af Pigxel-Care ApS opgivne data som følge af generel ændring af Pigxel-Care ApS produkter eller i øvrigt af tekniske grunde, såfremt dette ikke forringer salgsgenstanden, hverken generelt eller på noget for Køber væsentligt punkt og i øvrigt kan ske uden ulempe for Køber.

Pigxel-Care ApS skal snarest muligt underrette Køber om sådanne eventuelle ændringer i salgsgenstanden i forhold til de data, Køber var bekendt med ved aftalens indgåelse.

5. SPECIFIKATIONER

5.1. Har Køber forbeholdt sig ret til efter aftalens indgåelse at angive specifikke krav til salgsgenstanden, og giver Køber ikke specifikation til det aftalte tidspunkt eller, hvis der ikke er angivet nogen frist, inden rimelig tid, efter at han har modtaget Pigxel-Care ApS opfordring hertil, kan Pigxel-Care ApS, uden at han derved mister andre rettigheder, selv foretage nærmere bestemmelse af egenskaberne i overensstemmelse med de af Købers krav, han måtte kende.

Foretager Pigxel-Care ApS selv nærmere bestemmelse af egenskaberne, må han underrette Køber herom og fastsætte en rimelig frist, inden for hvilken Køber kan foretage en anden bestemmelse. Har Pigxel-Care ApS ikke udtrykkeligt angivet en frist for Køberens indsigelse mod Pigxel-Care ApS specifikation, er fristen 14 dage. Bestemmelsen i pkt. 2.1 finder tilsvarende anvendelse på beregning af fristen. Hvis Køber, efter at have fået en sådan meddelelse, ikke rettidigt foretager anden bestemmelse, er Pigxel-Care ApS bestemmelse bindende.

Salg og leveringsbetingelser:

5.2. Køber er også uden forbehold derom berettiget til at præcisere eller ændre specifikationer, såfremt det sker i god tid inden leveringstiden. Pigxel-Care ApS er berettiget til at kræve alle deraf følgende ekstraomkostninger betalt af Køber i tillæg til den aftalte købesum. Såfremt ændring af specifikationer påfører Pigxel-Care ApS væsentlig ulempe eller vil forsinke leveringen, kan Pigxel-Care ApS afvise at ændre salgsgenstanden i forhold til det, der oprindeligt var aftalt.

6. LEVERING, LEVERINGSTID

6.1. Levering sker i henhold til INCOTERMS 2000, klausul FCA Pigxel-Care ApS plads, medmindre andet er angivet.

6.2. Køber er berettiget til at anmode Pigxel-Care ApS om for Købers regning og risiko at træffe aftale med en fragtfører med henblik på at befordre varen til det af Køber opgivne bestemmelsessted. Såfremt sådan anmodning ikke er givet senest 14 dage før aftalt leveringsdag, forbeholder Pigxel-Care ApS sig at udskyde leveringen og kræve de dermed forbundne omkostninger dækket af Køber. Uanset Pigxel-Care ApS på denne måde bistår Køber med at forsende varen, sker der ingen ændring i leveringssted og risikoovergang.

6.3. Er der ikke angivet noget andet leveringstidspunkt, skal levering ske inden rimelig tid efter aftalens indgåelse. Fremgår andet ikke af omstændighederne, skal levering inden 1 måned anses som levering inden rimelig tid.

7. EMBALLAGE

7.1. Varen leveres i den af Pigxel-Care ApS sædvanligvis anvendte emballering. Såfremt Køber i tilstrækkelig god tid før den aftalte leveringsdag har anmodet Pigxel-Care ApS om at foretage en anden eller yderligere emballering, og har meddelt Pigxel-Care ApS tilstrækkelige oplysninger herom, er Pigxel-Care ApS forpligtet til for Købers regning at foretage sådan emballering, medmindre det påfører Pigxel-Care ApS væsentlig ulempe.

7.2. Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.

8. PRISEN, PRISÆNDRINGER

8.1. Medmindre anden valuta er udtrykkeligt angivet, er alle priser i danske kroner (DKK) incl. moms.

8.2. Den angivne pris er inklusiv den i pkt. 7.1. anførte standard-emballage. Anden emballage, herunder yderligere transport-emballage, er for Købers regning, uanset om Pigxel-Care ApS inden aftalens indgåelse har været bekendt med, hvorledes varen skal emballeres eller har påtaget sig emballering. Prisen er eksklusiv alle afgifter og omkostninger; som påløber efter varens levering, alt i overensstemmelse med den aftalte INCOTERMS 2000 klausul.

8.3. Pigxel-Care ApS forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der efter Pigxel-Care ApS endelige tilbud/accept, men inden betalingstidspunket, pålægges Pigxel-Care ApS dokumenterede nye eller forøgede omkostninger som følge af ændringer i told, skatter, afgifter m.v. herunder afgifter til transport-, terminal- eller havnemyndigheder; m.v., i det omfang sådanne meromkostninger kan henføres til den aftalte leverance.

8.4. Andre omkostningsforøgelser end nævnt i pkt. 8.3, herunder almindelig prisstigning, er Pigxel-Care ApS risiko, med mindre omkostningsforøgelsen er en følge af krig eller krigslignende tilstande, som Pigxel-Care ApS ikke kunne forudse eller undgå eller have overvundet den eller dens følger, idet Pigxel-Care ApS da er berettiget til at forlange et pristillæg til kompensation for omkostningsforøgelsen.

9. BETALINGSBETINGELSER, SIKKERHEDSSTILLELSE

9.1. Betaling skal ske kontant senest den på fakturaen angivne sidste rettidige betalingsdag. Er ingen betalingsdag anført, skal betaling ske kontant ved modtagelse af varen.

Købesummen betales på Pigxel-Care ApS forretningssted eller andet af Pigxel-Care ApS anvist betalingssted, medmindre andet følger af den aftalte betalingsmåde.

9.2. Såfremt Købers modtagelse af salgsgenstanden forsinkes på grund af forhold, Køber bærer risikoen for, er Køber alligevel forpligtet til at betale købesummen eller foretage andre foranstaltninger til købesummens betaling til aftalt eller forudsat tid.

9.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køber berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens udlånsrente plus 7%

9.4. Køber er ikke forpligtet til at betale købesummen, før han har haft adgang til at undersøge varen, medmindre den aftalte fremgangsmåde for levering eller betaling er uforenelig med en sådan undersøgelse.

9.5. Mener Køber at have modkrav mod Pigxel-Care ApS, der kan bringes i modregning over for købesummen, er Køber kun berettiget til at foretage sådan modregning, hvis han enten forinden har fået Pigxel-Care ApS skriftlige samtykke dertil, eller Køber samtidig stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling, når en eventuel tvist om modkravet er afgjort.

10. FORSIKRING

10.1 Køber skal tegne forsikring, som dækker varen, indtil varen ankommer til bestemmelsesstedet eller købesummen er betalt. Pigxel-Care ApS kan forlange at få kopi af forsikringspolicen, inden varen leveres.

Salg og leveringsbetingelser:

11. EJENDOMSRET

11.1.Pigxel-Care ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med varens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Pigxel-Care ApS på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Pigxel-Care ApS ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af den solgte vare, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, varen repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

11.2.Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal Pigxel-Care ApS efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

11.3.Tegninger, specifikationer, beskrivelser o. Lign. som leveres af Pigxel-Care ApS til brug for Købers udnyttelse af salgsgenstanden, forbliver Pigxel-Care ApS ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale med Pigxel-Care ApS eller på anden måde benyttes i strid med Pigxel-Care ApS tilladelse.

12. FORSINKELSE MED LEVERINGEN

12.1.Det aftalte leveringstidspunkt er fastsat af Pigxel-Care ApS efter bedste skøn på grundlag af de omstændigheder Pigxel-Care ApS var bekendt med ved aftalens indgåelse. Medmindre andet er aftalt, anses udskydelse afleveringen med indtil 2 uger fra aftalt leveringsdag som rettidig levering, som ikke giver Køber adgang til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelse over for Pigxel-Care ApS.

12.2.Indtræder forsinkelse som følge af et forhold uden for Pigxel-Care ApS kontrol som angivet i pkt. 17, udskydes leveringstiden med den tid, hindringen varer, uanset om hindringen indtræder før eller efter den aftalte leveringstid. Såfremt hindringen vedvarer ud over 3 måneder, er enhver af parterne dog berettiget til ansvarsfrit at hæve købet.

12.3.Indtræder yderligere forsinkelse, som ikke er omfattet af pkt.12.1 eller 12.2, er køber dog kun berettiget til at hæve købet, såfremt Pigxel-Care ApS ikke leverer varen inden for den yderligere rimelige frist, som Køber fastsætter, efter at Køber har opnået ret til at påberåbe sig forsinkelsen, eller hvis Pigxel-Care ApS meddeler, at han ikke vil levere varen inden for den således fastsatte frist. Fristen skal være 30 dage, medmindre Køber kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Pigxel-Care ApS kan godtgøre, at fristen skal være længere, for at den kan anses for rimelig. Medmindre Køber har modtaget meddelelse fra Pigxel-Care ApS om, at denne ikke vil opfylde aftalen inden for den fastsatte frist, kan Køber ikke, mens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Køber mister dog ikke sin ret til at kræve erstatning for forsinkelsen.

12.4.Har Pigxel-Care ApS leveret varen, mister Køber adgangen til at hæve købet, medmindre han hæver købet inden rimelig tid og senest 8 dage efter, at han er blevet bekendt med, at levering har fundet sted.

13. MANGLER VED SALGSGENSTANDEN

13.1.Lider varen af en mangel, kan Køber opfordre Pigxel-Care ApS til at afhjælpe manglen, eventuelt ved omlevering, inden for en rimelig frist, som Køber fastsætter, efter at Køber har konstateret manglen. Fristen skal være 30 dage, medmindre Køber kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Pigxel-Care ApS kan godtgøre, at fristen skal være længere, for at den kan anses for rimelig.

13.2.Efterkommer Pigxel-Care ApS ikke den i pkt. 13.1 anførte opfordring. eller meddeler Pigxel-Care ApS, at han ikke vil afhjælpe manglen eller foretage omlevering af varen inden for fristen, kan Køber hæve købet, såfremt manglen må anses for væsentlig. Er manglen ikke væsentlig, kan Køber kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

13.3.Medmindre Køber har modtaget meddelelse fra Pigxel-Care ApS om, at denne ikke vil opfylde aftalen inden for fristen, kan Køber ikke, mens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Køber mister dog ikke dermed sin ret til at kræve erstatning for manglen.

13.4.Har Pigxel-Care ApS leveret varen, mister Køber adgangen til at hæve købet, medmindre han hæver købet inden 8 dage efter, at han er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med manglen eller efter udløb af den frist, Køber måtte have fastsat i henhold til pkt. 13.1.

14. FORSINKELSE MED KØBESUMMENS BETALING

14.1.Såfremt Køber ikke overholder aftalte betalingsbetingelser eller ikke dokumenterer. at aftalte sikkerhedsstillelser er etableret til aftalt tid, forbeholder Pigxel-Care ApS sig at stille afvikling af handlen i bero for Købers regning, herunder standse varen under forsendelsen og instruere fragtføreren om, at varen ikke må udleveres til Køber, før betalings- og sikkerhedsstillelsesforpligtelserne er opfyldt. Pigxel-Care ApS kan i tilfælde af Købers misligholdelse med disse forpligtelser kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige betalinger eller kræve forudbetaling, selv om der tidligere er indrømmet kredit uden sikkerhedsstillelse for sådanne beløb.

14.2.Pigxel-Care ApS er berettiget til at hæve købet. såfremt Køber ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 14.1 inden for en rimelig frist, som Pigxel-Care ApS fastsætter, efter at forsinkelsen er indtrådt, eller hvis Køber meddeler, at han ikke vil opfylde sine forpligtelser inden for fristen. Fristen skal være 8 dage, medmindre Pigxel-Care ApS kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Køber kan godtgøre, at fristen skal være længere, for at den kan anses for rimelig. Medmindre Pigxel-Care ApS har modtaget meddelelse fra Køber om, at denne ikke vil opfylde aftalen inden for fristen, kan Pigxel-Care ApS ikke, mens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Pigxel-Care ApS mister dog ikke dermed sin ret til at kræve erstatning for forsinkelsen.

14.3.Har Køber betalt Købesummen, mister Pigxel-Care ApS dog sin ret til at hæve købet, medmindre han hæver købet, før Pigxel-Care ApS er blevet bekendt med, at opfyldelsen er sket. Pigxel-Care ApS mister dog ikke dermed sin ret til at kræve erstatning for forsinkelse.

 

Salg og leveringsbetingelser:

15. REKLAMATION OVER MANGLER

15.1.Køber skal undersøge varen eller foranledige den undersøgt, så hurtigt og så grundigt, som det efter omstændighederne er muligt. Skal varen afhentes hos Pigxel-Care ApS af Køber selv eller nogen, der handler på hans vegne, skal undersøgelsen foretages ved afhentningen. En fragtfører anses i den forbindelse ikke at handle på Købers vegne, selv om fragtføreren er engageret af Køberen. Mangler, der burde være opdaget ved den umiddelbare undersøgelse, der kan foretages ved afhentningen, eller når varen ankommer til bestemmelsesstedet, kan ikke påberåbes, når der er forløbet mere end 8 dage efter det tidspunkt, da en sådan umiddelbar undersøgelse kunne være foretaget.

15.2.Foreligger mangler, som ikke burde være opdaget ved en undersøgelse som den i pkt. 15.1. nævnte, mister Køber adgangen til at påberåbe sig sådanne mangler, såfremt han ikke giver skriftlig meddelelse til Pigxel-Care ApS med angivelse af, hvori manglen består, inden rimelig tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget denne. Fristen herfor er 14 dage, medmindre Pigxel-Care ApS kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Køber kan godtgøre, at fristen skal være længere, for at den kan anses for rimelig. Køber skal samtidig dermed eller inden en yderligere frist på 14 dage derefter meddele, om han vil hæve købet.

15.3.Køber mister retten til at påberåbe sig mangler; såfremt han ikke giver meddelelse til Pigxel-Care ApS inden 3 måneder fra leveringsdagen, medmindre denne tidsfrist er uforenelig med en aftalt garantiperiode.

15.4.Såfremt Pigxel-Care ApS i anledning af en rettidigt påberåbt mangel har afhjulpet denne, eventuelt ved omlevering, løber de ovenfor anførte frister for så vidt angår de mangler, der blev afhjulpet, fra overgivelse af eller aflevering af den mangelfri salgs-genstand til Køber, dog således at den i pkt. 15.3 nævnte frist ikke gælder ud over 1 år fra varens oprindelige leveringsdag, medmindre denne tidsfrist er uforenelig med en aftalt garantiperiode.

15.A FORBRUGERKØB/ PRIVATKØB

Som forbruger/ privatperson, har du 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder, er der en formodning for

at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder, er det dig, der skal sandsynliggøre, at manglen var der fra start. Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen/ pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” (senest indenfor 2 måneder) efter du har opdaget manglen. Reklamationen, skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd. Er reklamation berettiget, refunderer vi- indenfor rimelighedens grænser- dine fragtomkostninger. Ved returnering, bedes du oplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet er. Bemærk: vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignede. Kontakt evt. Pigxel-Care ApS inden returnering på +45 20321598 eller på mail til [email protected]

16. Erstatning, ANSVARSBEGRÆNSNING

16.1.I tilfælde af misligholdelse kan den ikke misligholdende part kræve erstatning af den misligholdende part for sit direkte tab ved misligholdelsen, i det omfang den misligholdende med rimelighed kunne forudse dette tab, da aftalen blev indgået, når henses til de omstændigheder, han vidste eller burde have vidst ville blive en mulig følge af misligholdelsen.

Ingen part kan dog kræve erstatning, hvis misligholdelse skyldes forhold uden for kontrol i henhold til pkt. 17

16.2.Pigxel-Care ApS kan ikke gøres ansvarlig for Købers driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af forsinket levering eller mangler ved salgsgenstanden. Pigxel-Care ApS kan ej heller gøres ansvarlig for andre tab ud over et beløb, der overstiger fakturabeløbet eksklusiv moms.

16.3.Køber kan ikke gøres ansvarlig for Pigxel-Care ApS tab ved ikke at kunne disponere over den likviditet Pigxel-Care ApS påregnede at få ved købesummens betaling, bortset fra renter som nævnt i pkt. 9.3.

17. FORHOLD UDEN FOR KONTROL

17.1.Der foreligger omstændigheder, som udelukker krav på erstatning, og som udskyder leveringstiden og/eller betalingstiden, såfremt ikke-opfyldelsen skyldes en hindring uden for den pågældende parts kontrol, som han på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning eller at have undgået, ligesom han ikke med rimelighed burde have overvundet hindringen eller dens følger.

17.2.Den part, hvis opfyldelsesforanstaltninger rammes af en hindring som nævnt i pkt. 17.1, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part derom og om hindringens betydning for opfyldelsesmulighederne og skal ellers erstatte det tab, der følger af, at den anden part ikke modtog rettidig meddelelse.

 

Salg og leveringsbetingelser:

18. PRODUKTANSVAR

18.1 Såfremt de af Pigxel-Care ApS leverede varer forvolder skade på Købers eller tredjemands ting eller person, skal Pigxel-Care ApS med den i pkt. 18.2 anførte begrænsning erstatte Køber dennes tab, herunder friholde Køber for et eventuelt krav, skadelidte tredjemand kan rejse mod Køber, også selv om skaden hverken skyldes forsømmelse fra Pigxel-Care ApS side eller nogen, for hvem han hæfter.

18.2 Uanset det i pkt. 18.1 anførte kan Pigxel-Care ApS dog ikke gøres ansvarlig for skade på ting bestemt for erhvervsmæssig anvendelse, ligesom Pigxel-Care ApS under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for Købers eller tredjemands driftstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab som følge af, at den leverede salgsgenstand var defekt.

18.3.Har Køber ved forsømmelse medvirket ved produktskadens indtræden eller undladt at træffe rimelige foranstaltninger til begrænsning af skadens udbredelse, kan Pigxel-Care ApS dog kræve, at Køber betaler en i forhold til hans adfærd passende del af erstatningen.

18.4.I tilfælde af retsskridt mod Pigxel-Care ApS eller Køber med krav om erstatning begrundet i reglerne om produktansvar forpligter begge parter sig til på forlangende af den anden part at lade sig inddrage i en verserende retssag mod den ene part. Det indbyrdes forhold mellem Pigxel-Care ApS og Køber skal dog afgøres ved voldgift i medfør af pkt. 21 neden for.

19. RETURNERING

19.1.Køber er ikke berettiget til at returnere modtagne varer, medmindre han forinden har hævet købet, eller Pigxel-Care ApS har erklæret at ville foretage omlevering, og Køber forinden har forespurgt Pigxel-Care ApS, om han ønsker varen returneret eller vil disponere over den der, hvor den befinder sig, eller på bestemmelsesstedet, og der derefter er forløbet mindst 14 dage, uden at Køber har modtaget Pigxel-Care ApS instruktion og sikkerhed for eventuelle udlæg forbundet med at efterkomme Pigxel-Care ApS instruktioner. Indtil Køber har fået sikkerhed for omlevering, omkostninger og før erstatning for misligholdelsen kan Køber tilbageholde leverede varer i det omfang, det er nødvendigt.

19.2.Det solgte modtages i øvrigt kun retur af Pigxel-Care ApS efter forudgående skriftlig aftale.

19.3.I alle tilfælde, hvor varer returneres til Pigxel-Care ApS, er det en betingelse, at returnering sker i original emballage, og forsendelse sker for Købers regning og risiko. Såfremt varer returneres, for at Pigxel-Care ApS kan foretage reparation eller omlevering, leveres de reparerede eller nye varer på samme måde som den oprindelige leverance.

20. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

Pigxel-Care ApS er berettiget til helt eller delvis at overlade opfyldelsen af den indgåede salgsaftale til tredjemand. Såfremt opfyldelsen overlades fuldstændigt til tredjemand, skal Pigxel-Care ApS være berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til denne tredjemand, og Køber skal da udelukkende kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod denne tredjemand.

21. ANVENDELIG RET, VOLDGIFT, VÆRNETING

21.1.Købet reguleres af dansk rets almindelige retsregler herunder De Forenede Nationers Konvention om Aftaler om Internationale Løsørekøb i den engelske version suppleret af gældende sædvaner og kutymer.

21.2.Eventuelle tvistigheder, som måtte opstå i forbindelse med den indgåede købsaftale, skal afgøres med endelig og bindende virkning for begge parter i henhold til reglerne for forenklet voldgift 2007 ved Det danske Voldgiftinstitut. Voldgiftssproget skal være engelsk, medmindre parterne træffer anden aftale.

22. FORTROLIGHEDSPOLITIK.

22.1Pigxel-Care ApS forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Pigxel-Care ApS vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Pigxel-Care ApS vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Udgivet af:
Pigxel-Care ApS
Hedemøllevej 19
8732 Hovedgaard
Danmark

1.januar 2017